به تنم دیگه جونی ندارم

به تنم دیگه جونی ندارم * تو که نمیدونی کجا رفتم

تو رگام دیگه خونی ندارم * تو که نمیدونی کجا رفتم

من و عمه و چشمای خونبار * تو بیابون و کوچه و بازار

من خسته و معجر پاره ام * تو که نمیدونی کجا رفتم

میدونی چقدر طعنه شنیدم * میدونی چقدر خوابتو دیدم

میدونی که بی تو چی کشیدم * تو که نمیدونی کجا رفتم

دلم شده پر از شرر بابا بیا منو ببر

 

تب و تاب یه قافله بودم * تو که نمیدونی کجا رفتم

با یه پای پر آبله بودم * تو که نمیدونی کجا رفتم

تو که دردسرامو ندیدی * تو که همسفرامو ندیدی

سفری که با حرمله بودم * تو که نمیدونی کجا رفتم

میدونی قدم چرا خمیده * میدونی موهام چرا سفیده

میدونی که دخترت چی دیده * تو که نمیدونی کجا رفتم

دلم گرفته از سفر بابا بیا منو ببر

دلم شده پر از شرر بابا بیا منو ببر

 

مثل برگای خشک خزونم * تو که نمیدونی کجا رفتم

واسه عمه چقدر نگرونم * تو که نمیدونی کجا رفتم

جای سلسله روی گلومه * دلم انقده تنگ عمومه

نمیخوام دیگه زنده بمونم * تو که نمیدونی کجا رفتم

میدونی که تازیانه خوردم * میدونی چقدر دووم آوردم

میدونی که من چند دفعه مردم * تو که نمیدونی کجا رفتم

منو گذاشتی بی خبر بابا بیا منو ببر

دلم شده پر از شرر بابا بیا منو ببر

 

دریافت فایل صوتی