کجا میخوای بری

کجا می خوای بری چرا/ منو نمی بری/ (حسین)/ این دم آخری/ چقدر شبیه مادری
حالا منم شبیه مادرت شدم/ پاشو نگاه کن
منم مثل بقیع پرپرت شدم/ پاشو نگاه کن
عذا دار سه ساله دخترت شدم/ پاشو نگاه کن

یادت اون لحظه آخر که برات موخوندم
کجا می خوای بری چرا/ منو نمی بری/ (حسین)/ این دم آخری/ چقدر شبیه مادری
حالا منم شبیه مادرت شدم/ پاشو نگاه کن
منم مثل بقیع پرپرت شدم/ پاشو نگاه کن
عذا دار سه ساله دخترت شدم/ پاشو نگاه کن

من موندم و گریه/ من موندم و ناله/ دوریت برای من/ انگار چهل ساله
وقتی با سرنیزه / دشمن منو می برد / دیدم روی نیزه / لبهات تکون می خورد
روی نیزه تا می دیدم بازه چشات میخوندم
قرارمون چی شد / که بی قرار هم باشیم / (حسین) / هر چی که پیش اومد باید / کنار هم باشیم
به زیر تازیونه ها پرم شکست / پاشو نگاه کن
کنار نیزه و سرت، سرم شکست / پاشو نگاه کن

اینقدر دلم خونه / که گفتنش سخته
روزایی و دیدم / که دیدنش سخته
یک شب تو آتیش خولی سرت جا موند
یک روز تو ویرونه یک دخترت جا موند
یادته اون روز که من از مرکب تو جا موندم
آهسته تر برو بذار/ منم با هات بیام/ حسین / دیگه نمی کشه پاهام/ که پا به پات بیام

حالا پاهام با دیدن تو جون گرفت / پا شو نگاه کن
به احترامت آسمون بارون گرفت / پاشو نگاه کن
کرب و بلا دوباره بوی خون گرفت / پاشو نگاه کن

دریافت فایل صوتی